Completarea pregătirii universitare se realizează prin parcurgerea unui program de masterat, în domeniul studiilor de licenţă. Absolvirea programului de masterat Management educațional, asigură consolidarea cunoștințelor şi competenţelor dobândite în perioada anterioară, dar şi dezvoltarea capacității de a conduce în mod performant grupuri de copii/elevi sau personal didactic.

 • Domeniul de master: Management educațional
 • Durata studiilor: 4 semestre (doi ani)
 • Forma de învățământ: cu frecvență.

Programul de masterat Management educațional, reacreditat în anul 2024 de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) este dedicat, în principal, cadrelor didactice care doresc:

 • aprofundarea cunoștințelor specifice managementului proceselor educaționale;
 • dezvoltarea carierei în domeniul managementului educațional, prin accesarea funcțiilor de conducere, îndrumare și control din sistemul de învățământ preuniversitar (director, inspector, expert etc).

Programul de masterat Management educațional este corelat cu abordările actuale în domeniu, cu legislația specifică sistemului de învățământ preuniversitar și cu instrumentele asigurării calității în organizațiile școlare.

Competențe profesionale

 • Managementul organizaţiei şcolare şi al grupului/clasei de elevi;
 • Managementul programelor de studii şi al proiectelor educaţionale;
 • Proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţii didactice, a documentelor curriculare, a rezultatelor învăţării;
 • Comunicarea, relaţionarea şi dezvoltarea parteneriatelor socio-educaţionale cu actorii mediului intern şi extern al organizaţiei educaţionale;
 • Realizarea unor cercetări educaţionale şi valorificarea rezultatelor în practica profesională;
 • Managementul carierei, dezvoltarea continua a competenţelor profesionale personale şi a performanţei instituţionale.

Competențe transversale

 • Pro-atitudine responsabilă faţa de domeniul didactic şi ştiinţific în abordarea situaţiilor-problemă, cu grad ridicat de dificultate, în vederea soluţionării eficiente a acestora, cu respectarea principiilor şi normelor de etică profesională;
 • Aplicarea eficientă a principiilor şi a tehnicilor de conducere, de comunicare, de relaţionare şi antreprenoriale de la nivel organizaţional sau de grup profesional, în condiţiile asumării de roluri specifice diferitelor niveluri ierarhice;
 • Autoevaluarea nevoii de formare socio-profesională, dezvoltarea şi adaptarea competenţelor profesionale la cerinţele şi la dinamica contextului profesional, social şi european.

Ocupații posibile

 • Expert învăţământ - COR 235104
 • Inspector învăţământ - COR 235203
 • Inspector şcolar - COR 235105
 • Inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane - COR 235915
 • Inspector şcolar pentru educaţie permanentă - COR 235916
 • Inspector şcolar pentru implementarea descentralizării instituţionale - COR 235912
 • Inspector şcolar pentru învăţământ particular şi alternative educaţionale - COR 235917
 • Inspector şcolar pentru învăţământul special COR - 235918
 • Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane COR - 235913
 • Inspector şcolar pentru mentorat COR - 235914
 • Inspector şcolar pentru proiecte educaţionale - COR 235921

Plan de învățământ

Management educațional

Admitere 2024

Transformă viitorul educației!

Explorează metodologiile moderne și internaționalizarea educației prin programul acreditat de studii de masterat "Management educațional".