Programul de studii universitare de licenţă, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (PIPP), reacreditat în anul 2024 de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), organizat în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, răspunde cerinţelor şi exigenţelor privind calificarea personalului didactic din învăţământul preşcolar şi primar.

 • Domeniul de licență: Științe ale educației
 • Durata studiilor: trei ani;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.

Misiunea programului de studii „PIPP” constă în asigurarea condiţiilor pentru ca absolvenţii să dobândească cunoştinţe, abilităţi, atitudini, competenţe profesionale şi transversale, necesare carierei didactice. Pe lângă competenţele de pedagogie inovativă, de evaluare şi de comunicare, absolvenţii vor avea capacitatea de a gestiona clasa/grupa de elevi, în vederea adaptării permanente la dinamica schimbărilor din sistemul educaţional.

Absolvenţii programului obţin diploma de licenţă şi titlul de “licenţiat în PIPP”, în domeniul “Stiinţe ale educaţiei”.

Competențe profesionale

 • Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale adaptate pentru diverse niveluri de vârstă/pregătire şi diverse grupuri ţintă;
 • Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ  din învăţământul primar şi preşcolar;
 • Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de preşcolari/şcolarii mici;
 • Abordarea managerială a grupului de preşcolari/şcolari mici, a procesului de învăţământ şi a activităţilor de învăţare/integrare socială specifice vârstei grupului ţintă;
 • Consilierea, orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane / grupuri educaţionale (preşcolari/ şcolari mici/elevi, familii, profesori, angajaţi etc.);
 • Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră.

Competențe transversale

 • Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei;
 • Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei;
 • Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vederea formării şi dezvoltării profesionale continue.

Ocupații posibile

 • Profesor în învăţământul preşcolar - COR 234201
 • Profesor în învăţământul primar - COR 234101
 • Consilier învăţământ - COR 235102
 • Inspector şcolar - COR 235105
 • Referent de specialitate în învăţământ - COR 235106
 • Mentor - COR 235902
 • Consilier şcolar - COR 235903

Examen de licenţă

Sesiunea IULIE 2024

Înscrieri: 17-25 iunie 2024

Examenul de licenţă – proba scrisă: 28 iunie 2024

Susţinerea lucrării de licenţă: 1 iulie 2024

Plan de învățământ

Pedagogia învaţămantului primar şi preşcolar

Admitere 2024

Transformă viitorul educației!

Explorează metodologiile moderne și internaționalizarea educației prin programul acreditat de studii de licență "Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar".