Informare privind protecția datelor cu caracter personal ale candidaților / studenților de la programele de licență, masterat, postuniversitare / formare profesională / DPPD / conversie / limba română pentru străini / ERASMUS din Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir (UCDC)

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ DIMITRIE CANTEMIR (UCDC) are plăcerea de a vă informa că în vederea desfășurării activităților corespunzătoare îndeplinirii misiunii de universitate de cercetare şi educaţie, care urmărește pregătirea tinerilor pentru societatea contemporană și pentru viitor prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal 679/2016 denumit în continuare GDPR.

Principiile pe care le avem în ceea ce privește asigurarea protecției și securității datelor cu caracter personal ale candidaților/studenților de la programele de licență, masterat, postuniversitare / formare profesională / DPPD / conversie / limba română pentru străini / ERASMUSsunt protecția confidențialității, integrității și disponibilității datelor și informațiilor pe care le colectăm, procesăm, stocăm și transmitem.

Pentru conformarea cu GDPR, pe timpul desfășurării activităților de admitere, precum a desfășurării studiilor la UCDC, se respectă de către UCDC principiile prelucrării datelor cu carcter personal, așa cum sunt prevăzute de art. 5 GDPR:

(a) prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);

(b) colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

(c) adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);

(e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;

f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”)

Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” din Bucuresti (UCDC) este o instituție particulară, autonoma, de invatamant superior si de cercetare stiintifică.  

Universitatea functioneaza in baza Constitutiei Romaniei si a legislatiei romanesti (Legii nr. 88/1993, a Hotararii Guvernului nr.568/1995, a Legii nr.84/1995, a Legii nr.238/2002 si a Legii nr. 1/2011) respectand principiile inscrise in tratatele si pactele internationale privind drepturile omului, in Magna Charta Universitatilor Europene si in Declaratia de la Bologna. Procesul de invatamant si cercetare stiintifica se organizeaza si se desfasoara în conformitate cu principiile autonomiei universitare, ale Cartei Universitare si cerintelor sistemului de invatamant superior aliniat Procesului Bologna.

Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” are drept fondatori pe Prof. univ. dr. Momcilo Luburici si pe Prof. univ. dr. Corina-Adriana Dumitrescu (Radu) din a caror initiativa si cu ale caror resurse materiale si financiare a fost fondata aceasta institutie de invatamant superior particular, in anul 1990, sub denumirea de Universitatea Independenta „Dimitrie Cantemir”.

Universitatea functioneaza sub auspiciile Asociatiei de Cultura „Dimitrie Cantemir” Universitatea desfasoara si activitati conexe sau complementare activitatilor de invatamant si cercetare.

Universitatea are sediul in municipiul Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 176, sector 4. 
Ziua Universitatii se sarbatoreste la data de 10 februarie, data de nastere a Presedintelui Universitatii, prof. univ. dr. Momcilo Luburici, fondator al Universitatii Crestine „Dimitrie Cantemir”, prin organizarea de manifestari stiintifice, culturale si sportive.

Inscriindu-se in traditiile invatamantului universitar european, Universitatea contribuie la formarea stiintifica, profesionala si civica a tinerilor si la integrarea lor in viata economico-sociala, la educatia permanenta a absolventilor din invatamantul superior.

Prin activitatea sa, Universitatea a contribuit si contribuie semnificativ la realizarea compatibilizarii intre procesul educational din Romania si cel din universitatile de prestigiu europene si din intreaga lume. In acest sens, UCDC a incheiat parteneriate si acorduri de colaborare cu universitati din tarile Uniunii Europene,  SUA, Turcia, China, Japonia s.a.  Studentii tuturor facultatilor din UCDC pot beneficia de mobilitati in cadrul programului ERASMUS+ al Uniunii Europene.

Universitatea are in structura sa organizatorica 6 facultati cu sediul in două mari centre universitare din tara: Bucuresti si Cluj-Napoca.

In prezent, oferta educationala a Universitatii cuprinde 8 de programe de licenta si 13 de programe de studii de master,  in urmatoarele domenii: Administrarea afacerilor, Contabilitate, Marketing, Drept, Limbi si literaturi straine, Stiinte ale educatiei si Stiinte administrative.

Universitatea ofera posibilitatea de a opta intre programele de studii cu frecventa (IF) si cu frecventa redusa (IFR), fiecare dintre acestea adaptate nevoilor, preferintelor si programului fiecarui cursant. Universitatea a fost evaluata institutional de Agentia pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior in anul universitar 2010-2011 (pentru perioada 2010-2015), in anul universitar 2014-2015 (pentru perioada 2015-2020) si in anul universitar 2021-2022 (pentru perioada 2022-2027) obtinand succesiv, calificativul „Grad de Incredere Ridicat”, cel mai inalt calificativ care poate fi acordat unei universitati din Romania.

In 34 de ani de existenta, peste 90.000 de absolventi de studii universitare de licenta si de master au diplome recunoscute de piata europeana a muncii.

UCDC este operator de date cu caracter personal, conform definiției de la art. 4 aln. 7 din GDPR și efectuează operațiuni sau seturi de operațiuni, prin care prelucrează date cu caracter personal. În funcție de scopul prelucrării vă informăm asupra tipurilor de date cu caracter personal procesate, a scopului procesării și a temeiurilor legale pe bază cărora prelucrează, stochează și transmite date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal colectate de UCDC sunt necesare îndeplinirii misiunii UCDC și derulării obligațiilor contractuale pe care UCDC le are față de studenți. Solicitarea acestor categorii de date are la bază necesitatea respectării unor prevederi legale de către UCDC și derularea unor activități în folosul studenților.

Prelucrările de date cu caracter personal efectuate de UCDC se realizează în toate scopurile prevăzute de Legea nr. 1/2011 sau de legislația subsecventă acesteia, precum și în scopurile care derivă din misiunea instituției de învățămmânt superior sau sunt în strânsă legătură cu această misiune.

În funcție de scopul prelucrării vă informăm asupra principalelor tipuri de date cu caracter personal procesate, a scopului procesării și a temeiurilor legale pe bază cărora prelucrează, stochează și transmite date cu caracter personal:

Nr. CrtTipul de date cu caracter personal procesateDocumentul solicitat unde sunt înscrise dateleScopul procesăriiTemeiul legal conform Regulamentul 679/2016 (GDPR) și alte obligații legale  
1Date cu privire la identitatea persoanei și starea civilă: nume (actual și anterior pentru persoanele căsătorite/divorțate/adoptate sau care au numele schimbat prin hotărâre judectorească sau decizie administrativă), prenume, inițiala/prenumele tatălui, data nașterii, cod numeric personal, serie act identitate.  – carte de identitate/act de identitate pentru cetăţenii RO/UE/SEE sau paşaport pentru studenţii străini cu altă cetăţenie decât RO/UE/SEE /documentul de călătorie (numai pentru studenţii străini); – certificat de naștere; – certificat de căsătorie; – hotărâre de divorț/adopție/alte acte de stare civilă prevăzute de legislație; – fotografii tip; – alte adeverințe cerute conform legislației;  – derularea/aprobarea/ îndeplinirea condițiilor minimale de înscriere la programele de licență, masterat,  postuniversitare, conversie, DPPD, programul limba română pentru străini, ERASMUS; -completarea / semnarea contractelor de studii precum și a altor acte de studii; – eliberarea legitimațiilor de concurs / eliberarea carnetului de student, a legitimațiilor de transport, a legitimațiilor de acces la bibliotecă, a parolelor de acces la contul de student; – stabilirea cetățeniei; – transmitere la destinatari prevăzuți de legislație în scop statistic;  1. Art 6 alin 1 lit b din GDPR: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persona vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; 2. Legea 1/2011, Legea Educației Naționale, art 115, art 151 3. Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență și de master din 15.12.2016, art 16. (1) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate/pașaportului și a celorlalte documente prevăzute în metodologia proprie de admitere. (3) În cazul candidaților la instituțiile de învățământ superior care optează pentru asigurarea facilităților online pentru înscriere/preînscriere, este necesar să se solicite datele de identificare personale, conform cărții de identitate/pașaportului documentul de călătorie (numai pentru studenţii străini. 4. Ordonanța nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților cu modificări; Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 353/5202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor – MO nr.774/2003; 2. Legea 1/2011, Legea Educației Naționale, Art. 141 – Instituția de învățământ superior semnează cu fiecare student/student-masterand/cursant/cercetător înmatriculat la un program de studii un contract de studii universitare în concordanță cu prevederile regulamentelor de organizare și desfășurare a programelor de studii și cu respectarea legislației în vigoare. Art 115 (2) Actele de finalizare a studiilor emise în România sunt recunoscute de către stat numai în cazul în care sunt eliberate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de către instituții de învățământ superior acreditate Art 200 (3) În urma admiterii într-un program de studii, între student și universitate se încheie un contract în care se specifică drepturile și obligațiile părților. 3. ORDIN Nr. 5561 din 7 octombrie 2011 (cu modificările ulterioare) pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar
2Date cu privire la studiile absolvite și performanța școlară/experiență profesională: bacalaureat, licență, masterat, concursuri școlare, cursuri de calificare, perfecționare, specializare atestate – date care se referă la predarea la catedră – date cu privire la îndeplinirea condițiilor minimale pentru înscrierea la conversie / DPPD;  – diploma de bacalaureat și foaia matricolă; – diploma de licență și suplimentul descriptiv – diploma de master și suplimentul descriptiv – copie diplomă doctor (dacă este cazul); – adeverințe facultate și note obținute în timpul facultății; – programe analitice ale disciplinelor studiate; – diplome olimpiade, concursuri școlare; – certificate/ atestate competență lingvistică; – certificate absolvire cursuri; – atestatul de recunoaştere a studiilor (scrisoare de acceptare) – candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări; – certificat de competenţă lingvistică (candidaţii cetăţeni străini); – adeverinta de cadru didactic în învăţământul preuniversitar; – atestatul de recunoaştere a studiilor pentru candidaţii cetăţeni străini din UE; – scrisoare de acceptare pentru candidatii cetateni straini din state non-UE– stabilirea condițiilor minimale pentru înscrierea la programele de studii la programele de licență, masterat,  postuniversitare, conversie, DPPD, programul limba română pentru străini, ERASMUS; – acordarea unor facilități financiare candidaților merituoși; – stabilirea mediei de admitere; – ierarhizarea candidațiilor funcție de criteriile stabilite: media bacalaureat/licență, note obținute la  discipline sau media pe an/ani de studii; – stabilirea de către cadrele didactice a nivelului de pregătire inițială; – echivalarea unor examene / colocvii / probe de verificare;1. Art 6 alin 1 lit c din GDPR: prelucrarea este necesară îm vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului; 2. Legea 1/2011 Legea Educației naționale cu modificări: Art. 151. (1) Pot participa la admiterea în ciclul I de studii universitare absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă și (2) În cadrul metodologiei proprii, instituțiile de învățământ superior pot stabili facilități sau condiții speciale referitoare la admiterea candidaților la programe de studii universitare de licență, care au obținut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale. Art. 156. Pot candida la programe de studii universitare de master absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă. Art. 163. Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenții cu diplomă de master sau echivalentă acesteia. 3. Ordonanța nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților cu modificări; Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 353/5202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor – MO nr.774/2003;  Art 199, (3) O persoană poate fi admisă și înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituțiile de învățământ care le oferă. Orice subvenție financiară sau bursă din fonduri publice sau private se acordă, conform normelor legale în vigoare. 3. ORDIN Nr. 5561 din 7 octombrie 2011 (cu modificările ulterioare) pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar
3Date cu privire la domiciliu: Adresa de domiciliu sau adresa aleasă pentru corespondență– cartea de identitate/pașaport; – fișa de înscriere;– corespondență în format letric;  1. Art 6 alin 1 lit b din GDPR: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persona vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; 2. Legea 1/2011 Legea Educației naționale cu modificări 3. Ordonanța nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților cu modificări; Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 353/5202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor – MO nr.774/2003;
4Date cu privire la performanța școlară / notele obținute la fiecare disciplină/mediile obținute pe timpul anului universitar sau la admiterecereri – extrase registru matricol; – cereri privind structura anului universitar, a sesiunilor de examene/restanțe/reezaminări/licență/dizertație, a disciplinelor studiate, puncte de credit și a programelor analitice ale disciplinelor studiate; – diplome și suplimente descriptive;– acordarea de burse; – acordarea pensiei de întreținere/urmaș sau alte ajutoare prevăzute de legislație;  1. Art 6 alin 1 lit b din GDPR: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persona vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
5Date cu privire la identitatea fiscală: – pentru plata în numerar la caseriile UCDC: Nume, prenume, adresa, motivul plăți – pt plata la caseriile UCDC folosind cardul sau aplicațiile de plata :  Nume, prenume, motivul plăți număr card bancar, data expirării, tipul cardului, cod CW2) – pt plata prin ordin de plată (bancă) sau mandat poștal (poștă): cod IBAN, numele și prenumele titularului contului, CNP, motivul operațiunii;– card bancar folosit la plata la caseriile UCDC; – cont bancar folosit la plata prin ordin de plată sau mandat poștal– plata de către candidat a taxei de admitere formată din taxa de înscriere; – plata de către candidat a taxelor stipulate în contractul de studii și regulamentele UCDC:  – taxa de studii; – taxa de restanță/reexaminare; –penalități/licență/reînmatriculare; -alte taxe stabilite de UCDC;1. Art 6 alin 1 lit b din GDPR: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persona vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; – art 6 alin 1 lit c GDPR: prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului; 2. Legea 1 (Educației Naționale)/2011 art 141 (5) Instituțiile de învățământ superior pot percepe de la candidați, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, taxe de înscriere pentru organizarea și desfășurarea admiterii, în cuantumurile aprobate de senatele universitare. 3. Legea contabilității nr 82/1991 republicată și actualizată 4. Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată, cu modificări ulterioare 5. Ordonanța nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților cu modificări; Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 353/5202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor – MO nr.774/2003;
6Date pentru desfășurarea practicii de specialitate– adeverințe/evaluări de la organizatorul de practică/sau locul de muncă;– demonstrarea desfășurării practicii de specialitate;1. Art 6 alin 1 lit b din GDPR: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persona vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; c GDPR: prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului; 2. Legea 258/2007 privind practica elevilor si studenţilor
7Date cu privire la starea de sănătate– adeverință medicală, alte acte medicale care demonstrează existența unei situații medicale speciale;– îndeplinirea condițiilor minimale de admitere; – participarea la cursuri / ore de sport sau concursuri sportive; – motivarea absențelor la cursuri / examene /colocvii / probe de verificare; – certificarea existenței unei dizabilități pentru obținerea unor facilități;1. Art 6 alin 1 lit b din GDPR: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persona vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; 2. Ordonanța nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților cu modificări; Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 353/5202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor – MO nr.774/2003;
8Date care atestă statutul candidatului pentru scutirea de la plata taxei de înscriere/școlarizare/licență/dizertație Date despre situația specială a studenților  Acte justificative/ doveditoare/ cupoane de pensie ale părinților/ susținătorilor legali; – adeverință care atestă că, candidatul este angajat sau copil/soț/soție/rudă de gradul I al angajaţilor; – copii ale certificatelor de deces ale părinților/susținătorilor legali; – adeverință că provine dintr-un centru de plasament; – sentințe judecătorești; – certificate de naștere/căsătorie.Acordarea de facilități (burse, scutirea de taxe de admitere, școlarizare, etc)1. Art 6, alin 1 lit c GDPR: prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului; 2. Legea 1/2011, Art. 12. (1) Statul susține …… studenții cu probleme și nevoi sociale, precum și pe aceia cu cerințe educaționale speciale. (2) Statul acordă burse sociale de studii elevilor și studenților proveniți din familii defavorizate, precum și celor instituționalizați, în condițiile legii. (3) Statul acordă premii, burse, locuri în tabere și alte asemenea stimulente elevilor și studenților cu performanțe școlare și universitare, precum și cu rezultate remarcabile în educația și formarea lor profesională sau în activități culturale și sportive. (4) Elevii și studenții care beneficiază de burse sociale de studii pot primi și burse pentru performanțe școlare și universitare. 5) Statul și alți factori interesați susțin financiar activitățile de performanță, de nivel național și internațional, ale elevilor și studenților Art 118 (3) Studenții cu dizabilități fizice au dreptul să aibă căi de acces adaptate acestora în totalitatea spațiilor universitare, precum și condiții pentru desfășurarea normală a activităților academice, sociale și culturale în cadrul instituțiilor de învățământ superior 3. Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat din 15.12.2016, art 20 aln (4) Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidați și prevăzute în metodologiile proprii de admitere.
9.Date obținute din înregistrări audio-video ale fizionomiei persoanelor vizate care accesează sediile UCDC păzite de operator– filmări video realizate în timpul accesului în sediile UCDC;– îndeplinirea condițiile privind paza obiectivelor, a bunurilor și valorilor precum și protecția persoanelor;1. Art 6, alin 1 lit c GDPR: prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului; 2. Art 1 alin 2 din Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, a bunurilor și valorilor precum și protecția persoanelor 3. HG 301/2012 Norme metodologice de aplicare a Legii 333/2003 4. Instrucțiunea 9/2013 privind efectuarea analizei de risc la Securitate fizică
10.Date obținute din înregistrările audio-video ale fizionomiei și vocii obținute pe timpul desfășurării activităților de admitere online / pe timpul desfășurării activităților didactice online cursuri/seminarii/examene/colocvii/probe de verificare – doar cu informare prealabilă explicită.– camere web ale echipamenetelor IT cu ajutorul cărora se desfășoară activitățile didactice online– pentru a îndeplini obligația contractuală și legală de a oferi servicii educaționale beneficiarilor (studenți, cursanți, formabili) – înregistrarea activității didactice online devine resursă educațională la dispoziția cadrului didactic și a studenților/dovada susținerii activităților didactice și a respectării Regulamentelor interne ale UCDC și a legislației în vigoarte1. Art 6, alin 1 lit f GDPR, (f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de UCDC (învățământ de calitate). Notă: între studenți și UCDC există o relație relevantă studenții fiind beneficiari direcți ai UCDC iar cadrele didactice fac parte din UCDC, împreună formând comunitatea academică UCDC cu scopuri și interese comune. 2. Legea Educației Naționale nr 1/2011 cu modificările și completările ulterioare. 3. Standarde ARACIS pentru învățământul la distanță și cu frecvență redus 3. Ordonanța nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților cu modificări; Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 353/5202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor – MO nr.774/2003;
11.Adrese electronice de identificare – Adrese de e-mail; – adrese de IP, identificatori ai rețelelor locale de internet sau ai huburilor, localizare geografică, sursa referinței (de unde s-a intrat pe pagina web a UCDC)– fișa de înscriere; – formular accesare site UCDC/admitere; – navigare site-uri web UCDC  – platforme de învățământ online (e-learning)– comunicare eficientă, pragmatică, rapidă; – activitate statistică; – protecție și securizare împotriva intrușilor sau împotriva unor atacuti digitale accidentale sau cu intenție – învățământ online cu frecvență/învățământ online cu frecvență redusă (conform prevederilor legale).1. Art 6, alin 1 lit b (prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unuii contract) și litera c GDPR (prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului); 2. Legea 1/2011 Legea Educației naționale cu modificări; 3. Legea contabilității nr 82/1991 cu modificările și completările ulterioare valabilă din 01.01.2018, respectând ordinul MFP cu nr 2634/2015 art 1 cu privire la utilizarea sistemelor informatice specializate de prelucrarea automată a datelor de identificare prevăzute în Codul Fiscal la art 39
12.Telefon personal fix sau mobil– fișa de înscriere– comunicare eficientă, pragmatică, rapidă;1. Art 6, alin 1 lit b (prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unuii contract) și litera c GDPR (prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului); 2. Ordonanța nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților cu modificări; Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 353/5202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor – MO nr.774/2003;
13.Date pt alocarea Codului Matricol individual – numele de familie la naştere (din certificatul de naştere – numele de familie actual (după căsătorie, înfiere, modificare la cerere, dacă este cazul, conform actului doveditor) – prenumele –inițialele/prenumele complet tatălui – CNP – data nașterii – locul nașterii (tara de origine, județul/cod țară, localitatea) – sexul F/M – starea civilă (căsătorit / neca/divortat, vaduv (poate să nu fie declarată) – starea social specială (doar studenților cu o stare social speciala): orfan (de un părinte sau de ambii părinți) /provenit din case de copii/provenit din familie monoparentală; provenit din grupuri dezavantajate/medii defavorizate – cetățenia (română, cu domiciliul în România sau străinătate, alte cetățenii, cetățenie anterioară, dacă este cazul)  – etnia: numai pt cetatenii România – (poate să nu fie declarată) – domiciliul stabil: țara, județul (doar România), cod țară (doar străini), oraș, comună, sat, adresă (stradă, nr, bloc, scară, etaj, apartament, sector) – și studenții străini – actul de identitate/ doc calatorie – documentul de călătorie numai pentru studenţii străini (act de identitate pentru cetăţenii UE/SEE sau paşaport pentru studenţii străini cu altă cetăţenie decât UE/SEE): seria, nr, eliberat, data eliberarii, data expirare; – alte date personale: tf, adresă email – situatie medicală specială: persoană cu dizabilități, boli grave si incurabile, alte situații 2. Date privind școlaritatea– certificat de naștere – certificat căsătorie (căsătoriții) – carte de identitate sau pașaport pt cetățenii străini – adeverințe, declarații etc care să ateste starea socială specialăAlocare a codului matricol individual Colectarea şi prelucrarea datelor primare privind studenţii şi cursanţii prin sistemul Registrului Matricol Unic din România (RMUR)1. Art 6, alin 1 lit b (prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unuii contract) și litera c GDPR (prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului); 2. Lege 1/2011, Art 201 Înmatricularea studenților. Registrul matricol unic al universităților din România Alin. 1) Se constituie Registrul matricol unic al universităților din România, denumit în continuare RMUR. RMUR este o bază de date electronică în care sunt înregistrați toți studenții din România din universitățile de stat sau particulare acreditate ori autorizate să funcționeze provizoriu. Registrele matricole ale universităților devin parte a RMUR, asigurându-se un control riguros al diplomelor. 3. ORDIN Nr. 3714/2018 din 21 mai 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi operaţionalizare a Registrului Matricol Unic al Universităţilor din România, Anexa, art 2 Colectarea şi prelucrarea datelor primare privind studenţii şi cursanţii din IIS şi AR, prin sistemul RMUR, se fac pentru următoarele scopuri: – vizualizarea de către MEN a traseului educaţional al studenţilor şi cursanţilor din instituţiile de învăţământ superior din România şi Academia Română în vederea fundamentării, formulării şi implementării politicilor publice în domeniu şi, implicit, corelării ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei muncii, şi pentru verificarea autenticităţii actelor de studii, a documentelor şcolare şi a parcursului şcolar în vederea aplicării vizei Ministerului Educaţiei Naţionale prin Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED); – identificarea situaţiilor de dublă finanţare a studenţilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat; – transmiterea de date către operatorii de transport feroviar şi metrou, conform Hotărârii Guvernului nr. 42/2017pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi; – transmiterea de date către Institutul Naţional de Statistică conform Regulamentului (UE) 2015/759 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 şi a Convenţiei MEN – Institutul Naţional de Statistică (INS) privind prelucrarea datelor în vederea producerii statisticilor oficiale de educaţie şi formare profesională; – transmiterea de date, pe bază de solicitări scrise, către instituţii publice abilitate în menţinerea controlului şi ordinii publice în condiţiile legilor speciale care reglementează aceste domenii, conform reglementărilor legislative privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; – prelucrarea în scopuri statistice şi de cercetare istorică sau ştiinţifică sau în alte scopuri la solicitarea MEN, în conformitate cu prevederile legale. Art. 3(1) Datele primare se actualizează doar pentru perioada în care persoana vizată are statutul de student sau cursant la alte forme de studii furnizate de către universitate. (2) Ulterior, datele colectate vor fi arhivate, fără posibilitatea intervenirii asupra lor, şi vor fi utilizate doar în scopuri de interes public, statistic şi de cercetare istorică sau ştiinţifică, în conformitate cu reglementările legislative privind protecţia datelor şi circulaţia acestora. Instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare din România, acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu (IIS) şi Academia Română (AR) au următoarele responsabilităţi, drepturi şi obligaţii în raport cu RMUR: i) să asigure confidenţialitatea datelor în conformitate cu prevederile legale în domeniu; j) sub nicio formă, chiar şi la solicitarea scrisă şi expresă a studentului/cursantului, universitatea nu are dreptul de a şterge nicio informaţie despre acesta ; k) pot solicita rapoarte specifice pe baza datelor înregistrate în RMUR; l) să informeze prin mecanisme proprii (postare la avizier, menţionare în contractele de studii etc.) studenţii înscrişi la toate ciclurile universitare că datele lor personale sunt raportate nominal la MEN prin UEFISCDI; ART. 11(1) Codul matricol individual este alocat automat la intrarea în sistem, utilizându-se un algoritm de generare care va asigura unicitatea acestuia (5) În cazul în care datele studentului sau ale cursantului sunt deja în sistem, fiind asociat la un alt program de studiu, respectiv la o altă formă de studii furnizate de către instituţiilede învăţământ superior, acestuia i se va aloca acelaşi cod matricol individual, după identificarea acestuia, preluarea datelor comune şi validarea lor de către universitate. Pentru validarea datelor se vor utiliza documentele oficiale deţinute de instituţia de învăţământ superior cu privire la studentul, respectiv cursantul în cauză

Destinatarii și terții cărora UCDCle poate transfera anumite date cu caracter personal sunt autorități publice sau prestatori de servicii care solicită aceste date, în conformitate cu legile care le guvernează activitatea, mai exact:

a. autoritățile statului și instituții publice, ca urmare a unor obligații legale ale Operatorului;

b. prestatorilor de servicii implicați în mod direct/indirect în activitatea de învățământ și administrare a site-ului www.ucdc.ro (exemplu clinicilor medicale cu care UCDCare contracte, deținătorilor platformelor de e-learning, furnizorilor de servicii IT (mentenanță, dezvoltare software), arhivare în format fizic și/sau electronic; audit;  companiilor de transport care asigură gratuitățile/reducerile de transport oferite prin legislația specifică, Companiei Naționale Poșta Română sau diverse firme de curieri (pentru corespondența letrică sau expedierea de bunuri), băncilor cu care cadrele didactice, angajații și studenții au contracte pentru plata taxelor și intermedierea plății cu cardul a taxelor școlare și a celor de admitere);

c. organelor judiciare din România și din alte țări (UE, recunoscute de UE că respecte normele de protecție a datelor cu caracter personal sau care au acorduri de protecție a datelor cu character personal cu România), precum și instanțelor judecătorești, parchetelor, notarilor publici, avocaților, executorilor judecătorești, birourilor de traduceri, etc., dacă este necesar Autorităților publice centrale și locale din România (de ex: MAI, ANAF, ONPCSB, Consiliul Concurenței, Arhivele Naționale), organe ale poliției; Instituții de investigare și suport pentru incidente de securitate cibernetică.

d. terților furnizori de cookies și tehnologii similare conform celor descrise în Politicia privind Cookies; în aceste situații, datele dvs. cu caracter personal colectate prin intermediul cookies / tehnologiilor similare ale terților ar putea fi transferate unor state terțe (i.e. din afara Uniunii Europene). Operatorul ar putea să transfere datele personale către țări din exteriorul Uniunii Europene sau Spațiului Economic European. Pentru astfel de transferuri, Operatorul ia o serie de măsuri pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor cu carater personal ale persoanelor fizice. Printre aceste măsuri se pot regăsi și încheierea de clauze contractuale standard aprobate la nivel european. Transferul datelor către țări terțe se poate realiza și atunci când este necesar pentru executarea unui contract între dvs. şi Operator sau pentru aplicarea unor măsuri precontractuale adoptate la cererea dvs., ori atunci când transferul este necesar pentru încheierea unui contract sau pentru executarea unui contract încheiat în interesul dvs. între Operator şi o altă persoană fizică sau juridică.

UCDCa luat măsuri pentru ca, în procesul de transferare a datelor cu caracter personal să fie asigurată deplina securitate a acestora, în conformitate cu GDPR.

Datele cu caracter personal care au fost sau vor fi solicitate vor fi furnizate de dvs. sau de împuterniciții legali și vor fi prelucrate pe perioadă de timp prevăzută în legislația europeană și națională, în conformitate cu GDPR și celelalte baze legale care impun acest lucru, respectând principiile de asigurare a securității acestora și de respectare a drepturilor dvs.

Termenele de păstrare ale acestor date cu caracter personal sunt diferite funcție de impunerile legale:

 • rezultatele concursului de admitere: permanent
 • registrul de evidență a înscrierilor la admitere: pemanent;
 • statistici doctoranzi: permanent
 • referate doctorat: permanent
 • index alfabetic al doctoranzilor: permanent
 • registre de inventariere a referatelor de doctorat: permanent
 • mătcile actelor de studii eliberate: permanent
 • sesizări, reclamații solicitări cu rezoluție nefavorabilă: 15 ani
 • fișele și dosarele de admitere: 10 ani;
 • dovezi ale plății taxelor de admitere: 10 ani.
 • contracte de studii: 10 ani
 • cereri de prelungire studii: 10 ani
 • documente privind încasări taxe școlarizre: 10 ani

UCDC garantează studenților respectarea următoarelor drepturi în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal:

 • dreptul de a fi informat (art 13 și 14 din GDPR) – de către UCDC despre tipul, scopul, și temeiurile legale ale prelucrării;
 • dreptul de acces la date (art 15 din GDPR) – persoana are dreptul de a obține confirmare din partea UCDC dacă prelucrează date cu caracter personal care o privesc;
 •  dreptul la rectificare (art 16 din GDPR) – a datelor personale fără întârzieri nejustificate;
 • dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – (art 17 din GDPR) – de a obține din partea UCDC  ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar UCDC are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate;
 • dreptul la restricționarea prelucrării (art 18 din GDPR) – când considerați că datele cu caracter personal nu sunt exacte, sau considerați că prelucarera este ilegală, sau UCDC nu mai are nevoie de aceste date;
 • dreptul la notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării (art 19 din GDPR);
 • dreptul la portabilitatea datelor (art 20 din GDPR) – aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat UCDC într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat pentru a le putea transmite altui operator;
 • dreptul la opoziție (art 21 din GDPR) – vă puteți opune, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată – inclusiv crearea de profiluri (art 22) – care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (art 15) – anspdcp@dataprotection.ro sau  https://www.dataprotection.ro/

Pentru exercitarea oricăruia dintre aceste drepturi, cu excepția dreptului de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere, precum și dacă dacă aveți întrebări sau nelămuriri privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal (DPO) al Universității Creștine Dimitrie Cantemir la adresa de e-mail dpo@ucdc.ro sau printr-o cerere trimisă prin curier/poștă sau la sediul UCDC, Str. Splaiul Unirii, nr. 176, sector 4, Bucureşti, România.

În cadrul acestor cereri, vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (informații privind convingeri religioase, origine etnică sau rasială sau orice altă informație legată de sănătate sau apartenență sindicală) atunci când ne contactați.

UCDC, prin intermediul DPO, răspunde cererilor persoanelor vizate fără întârzieri nejustificate sau motivează persoanei vizate motivul întârzierii și, în cazul în care nu intenționează să se conformeze respectivei cereri, motivează acest refuz. În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, operatorul (UCDC) poate: fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; fie să refuze să dea curs cererii.

În aceste cazuri, operatorului îi revine sarcina de a demonstra caracterul vădit nefondat sau excesiv al cererii.

De asemenea, UCDC are responsabilitatea de a lua toate măsurile rezonabile pentru a verifica identitatea unei persoane vizate care solicită acces la date, în special în contextul serviciilor online și al identificatorilor online.