Politica de protecția datelor cu caracter personal (GDPR)

Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir (UCDC) are plăcerea de a vă informa că, în vederea îndeplinirii misiunii de universitate de cercetare avansată şi educaţie, care urmărește pregătirea tinerilor pentru societatea contemporană și pentru viitor, prelucrează date cu caracter personal.

Protecția datelor cu caracter personal la UCDC are drept procupare centrală și constantă aceea de a asigura membrilor comunității noastre – precum și celor care ni se asociază sau ne vizitează – drepturile și libertățile fundamentale ale omului, în spiritul Cartei drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene. În acest fel este probată și cu această ocazie vocația europeană și umanistă a Universității noastre.

Misiunea generală a Universităţii constă în generarea şi transferul de cunoaştere printr-un proces intensiv de cercetare, formarea studenţilor şi a cercetătorilor – cetăţeni activi şi responsabili – promovarea învăţământului și cercetarea în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaștere și pe valori, prin formare iniţială, educaţie continuă și integrare în circuitul de valori universale.

Pentru a asigura persoanelor care ne încredințează datele cu caracter personal securitatea acestor date, UCDC implementează un sistem de colectare, prelucrare, stocare a datelor cu caracter personal modern, flexibil și sigur, în conformitate cu legislația europeană și română în domeniu.

1. UCDC operator de date cu caracter personal

2. Ce tipuri de date cu caracter personal colectează UCDC?

3. Care sunt categoriile de persoane cărora UCDC le prelucrează datele cu caracter personal (persoanele vizate)?

4. Care este scopul prelucrării datelor cu caracter personal de către UCDC?

5. Care este baza legală a prelucrărilor făcute de UCDC?

6. Care sunt destinatarii și terții cărora UCDC le poate transfera date cu caracter personal?

7. Cât timp vor fi păstrate datele dvs. cu caracter personal?

8. Care sunt drepturile persoanelor care ne încredințează datele cu caracter personal?

9. Face UCDC transferuri de date în afara României?

10. Dispune UCDC de măsuri de securitate privind privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate prin sisteme informatice?

11. Prelucrează UCDC date cu caracter personal ale minorilor?

12. Modalitatea de obținere a consilierii și de depunere a unei plângeri

1. UCDC operator de date cu caracter personal

Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” din Bucuresti (UCDC) este o institutie particulara, autonoma, de invatamant superior si de cercetare stiintifica.  

Universitatea functioneaza in baza Constitutiei Romaniei si a legislatiei romanesti (Legii nr. 88/1993, a Hotararii Guvernului nr.568/1995, a Legii nr.84/1995, a Legii nr.238/2002 si a Legii nr. 1/2011) respectand principiile inscrise in tratatele si pactele internationale privind drepturile omului, in Magna Charta Universitatilor Europene si in Declaratia de la Bologna. Procesul de invatamant si cercetare stiintifica se organizeaza si se desfasoara in conformitate cu principiile autonomiei universitare, ale Cartei Universitare si cerintelor sistemului de invatamant superior aliniat Procesului Bologna.

Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” are drept fondatori pe Profesor universitar Momcilo Luburici si pe Profesor universitar Corina-Adriana Dumitrescu (Radu) din a caror initiativa si cu ale caror resurse materiale si financiare a fost fondata aceasta institutie de invatamant superior particular, in anul 1990, sub denumirea de Universitatea Independenta „Dimitrie Cantemir”.

Universitatea functioneaza sub auspiciile Asociatiei de Cultura „Dimitrie Cantemir” Universitatea desfasoara si activitati conexe sau complementare activitatilor de invatamant si cercetare.

Universitatea are sediul in municipiul Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 176, sector 4. 
Ziua Universitatii se sarbatoreste la data de 10 februarie, data de nastere a Presedintelui Universitatii, prof. univ. dr. Momcilo Luburici, fondator al Universitatii Crestine „Dimitrie Cantemir”, prin organizarea de manifestari stiintifice, culturale si sportive

Inscriindu-se in traditiile invatamantului universitar european, Universitatea contribuie la formarea stiintifica, profesionala si civica a tinerilor si la integrarea lor in viata economico-sociala, la educatia permanenta a absolventilor din invatamantul superior.

Prin activitatea sa, Universitatea a contribuit si contribuie semnificativ la realizarea compatibilizarii intre procesul educational din Romania si cel din universitatile de prestigiu europene si din intreaga lume. In acest sens, UCDC a incheiat parteneriate si acorduri de colaborare cu universitati din tarile Uniunii Europene,  SUA, Turcia, China, Japonia s.a.  Studentii tuturor facultatilor din UCDC pot beneficia de mobilitati in cadrul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.

Universitatea are in structura sa organizatorica 6 facultati cu sediul in două mari centre universitare din tara: Bucuresti si Cluj-Napoca.

In prezent, oferta educationala a Universitatii cuprinde 9 de programe de licenta si 13 de programe de studii de master,  in urmatoarele domenii: Administrarea afacerilor, Contabilitate, Marketing, Drept, Limbi si literaturi straine, Stiinte ale educatiei si Stiinte administrative.

Universitatea ofera posibilitatea de a opta intre programele de studii cu frecventa (IF) si cu frecventa redusa (IFR), fiecare dintre acestea adaptate nevoilor, preferintelor si programului fiecarui cursant. Universitatea a fost evaluata institutional de Agentia pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior in anul universitar 2010-2011 (pentru perioada 2010-2015), in anul universitar 2014-2015 (pentru perioada 2015-2020) si in anul universitar 2021-2022 (pentru perioada 2022-2027) obtinand succesiv, calificativul „Grad de Incredere Ridicat”, cel mai inalt calificativ care poate fi acordat unei universitati din Romania.

In 34 de ani de existenta, peste 90.000 de absolventi de studii universitare de licenta si de master au diplome recunoscute de piata europeana a muncii.

UCDC este operator de date cu caracter personal, conform definiției de la art. 4 aln. 7 din GDPR și efectuează operațiuni sau seturi de operațiuni, prin care prelucrează date cu caracter personal. În funcție de scopul prelucrării vă informăm asupra tipurilor de date cu caracter personal procesate, a scopului procesării și a temeiurilor legale pe bază cărora prelucrează, stochează și transmite date cu caracter personal.

UCDC are în centrul preocupărilor sale – în vederea asigurării protecției datelor cu caracter personal respectarea tuturor principiilor GDPR (cumulativ):

 • Legalitate, echitate și transparență (datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată);
 • Limitare la scop (datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri);
 • Reducerea la minimum a datelor (datele sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate);
 • Exactitate (datele sunt exacte și, în cazul în care este necesar, sunt actualizate);
 • Datele sunt păstrate doar cu respectarea termenelor legale în vigoare;
 • Securitate și confidențialitate (datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată);

În asigurarea conformării cu GDPR, UCDC pune în centrul preocupărilor sale protejarea drepturilor persoanelor vizate care ne încredințează datele cu caracter personal.

2. Ce tipuri de date cu caracter personal colectează UCDC?

Datele cu caracter personal colectate de UCDC sunt necesare îndeplinirii misiunii UCDC și derulării obligațiilor contractuale pe care UCDC le are. Solicitarea acestor categorii de date are la bază  necesitatea respectării unor prevederi legale de către UCDC.

GDPR precizează că „datele cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

În mod generic tipurile de date cu caracter personal pe care le solicită UCDC în general persoanelor vizate și care diferă funcție de categoria de persoane vizate (angajați/cadre didactice/studenți etc) sunt:

 • date de identificare: nume, prenume, numele la naștere al persoanei (acolo unde este cazul), CNP, seria și numărul actului de identitate, al pașaportului, adresa de domiciliu, adresa de corespondență, e-mail, telefon (fix, fax, mobil), identificator online, etc: sunt necesare pentru angajare, înscriere la studii, sănătatea și securitatea muncii, corespondență, etc
 • date referitoare la studiile absolvite sau în curs de absolvire: diplome, foi matricole, suplimente descriptive, certificate, adeverințe etc: sunt necesare pentru angajare, înscriere la studii, sănătatea și securitatea muncii, promovare etc.
 • date referitoare la ocupație, natura activității proprii, date privind activitatea profesională anterioară și prezentă, precum și performanța profesională, vechime, experiență etc: necesare pentru angajare, stabilirea remunerației, promovare, etc.
 • date cu caracter special: date medicale, dizabilități; concedii medicale, angajare, desfășurarea de activități didactice, acordarea de facilități
 • date de natură financiară: conturi deschise la instituții financiare, adeverințe etc; acestea sunt folosite la: plățile drepturilor financiare, plățile obligațiilor financiare.  
 • date obținute din înregistrări audio-video ale fizionomiei persoanelor vizate care accesează sediile UCDC păzite de operator: Necesare pentru a îndeplinii condițiile privind paza obiectivelor, a bunurilor și valorilor precum și protecția persoanelor
 • adrese electronice de identificare: (conform politicii de cookies) adrese de IP, identificatori ai rețelelor locale de internet sau ai hub-urilor, localizare geografică, sursa referinței (de unde s-a intrat pe pagina web a UCDC): Activitate statistică; Protecție și securizare împotriva intrușilor sau împotriva unor atentate digitale accidentale sau voite.  
 • date referitoare la situații speciale: situații din viața privată/familială/stare civilă/persoane aflate în întreținere, date privitoare la situația juridică sau alte situații: declarații, cereri, certificate, diferite extrase: necesare pentru declararea, informarea, certificarea unor situații personale, care au sau pot avea efect asupra condițiilor contractuale sau lucrative, respectiv pot influența drepturile și/sau obligațiile materiale.

3. Care sunt categoriile de persoane cărora UCDC le prelucrează datele cu caracter personal (persoanele vizate)?

 • candidați la programele de studii;
  • studenți (licență, masteranzi), cursanți la programele de Conversie;
  • angajați: cadre didactice, cadre didactice asociate, personal didactic auxiliar și nedidactic, personal angajat în cadrul cadrul Universității sau în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene rambursabile sau nerambursabile, personal angajat în cadrul echipelor proiectelor de cercetare;
 • colaboratori: prestatori de servicii;
  • contractori: furnizori de bunuri și servicii, participanți la licitații, ofertanți;
  • beneficiari ai serviciilor de ospitalitate ale UCDC (alții decât studenții și angajații);
  • beneficiari ai serviciilor de sport (baze sportive, terenuri de sport, etc);
  • vizitatori: persoane înregistrate la punctele de acces și sau filmate de camerele de supraveghere video, vizitatori ai site-urilor UCDC;
  • persoanele care adresează cereri de informații sau alte petiții;
  • participanți la conferințe, școli de vară, workshop-uri, simpozioane;
  • persoane care publică la revistele UCDC;
  • beneficiari ai bibliotecilor (alții decât studenții și personalul UCDC);
  • referenți ai unor lucrări științifice (alții decât personal UCDC);
  • cercetători științifici colaboratori;
  • persoane care desfășoară activități de verificare și control la UCDC.

 4. Care este scopul prelucrării datelor cu caracter personal de către UCDC?

Prelucrarea se referă la orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Scopul prelucrării este strâns legat de misiunea generală și specifică a UCDC- educaţie, cercetare şi servicii adresate comunităţii – dar și în legătură cu derularea de către UCDCa unor activități complementare: servicii de cazare, hrănire, închiriere de spații, activități sportive și recreative etc. De asemenea, datele colectate de sistemul de supraveghere video sunt necesare pentru paza obiectivelor, a bunurilor și valorilor precum și protecția persoanelor.

În esență prelucrările de date cu caracter personal se realizează în toate scopurile prevăzute de Legea nr. 1/2011 sau de legislația subsecventă acesteia, precum și în scopurile care derivă din misiunea instituției de învățămmânt superior sau sunt în strânsă legătură cu această misiune.

Dintre scopurile prelucrării enumerăm: derularea activității de admitere, de înscriere la programele de studii, de derulare a activităților educaționale, absolvirea, angajarea, promovarea personalului, derularea contractelor comeriale și de servicii la care UCDCeste parte, desfășurarea activității științifice și publicistice, acordarea unor facilități, etc.  

În cadrul procesului de informare prealabilă a persoanelor vizate, UCDCprezintă explicit scopurile prelucrărilor pe categorii de persoane vizate. 

5. Care este baza legală a prelucrărilor făcute de UCDC?

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), și cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a GDPR și de abrogare a Directivei 95/46/CE principala lege care impune UCDCprelucrarea datelor cu caracter personal este  Legea Educației Naționale cunoscută și ca Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Alte cadre legale care impun UCDCprelucrarea datelor cu caracter personal, sunt legate de funcționarea general a UCDC(legislația muncii, codul fiscal, salarizare, securitatea și sănătatea muncii, paza și protecția, acordarea unor facilități etc).

Regulamente interne: Carta Universității Creștine Dimitrie Cantemir și alte regulamente specifice.

Pe lângă temeiurile legale care derivă din obligativitatea ca UCDCsă respecte legile în vigoare, UCDCpoate folosi ca justificare legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Acordul informat al persoanelor vizate în cazul în care prelucrarea se bazează pe art 6 lit a din GDPR: persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

6. Care sunt destinatarii și terții cărora UCDC le poate transfera date cu caracter personal?

Destinatarii și terții cărora UCDCle poate transfera anumite date cu caracter personal sunt autorități publice sau prestatori de servicii care solicită aceste date, în conformitate cu legile care le guvernează activitatea, mai exact:

a. autoritățile statului și instituții publice, ca urmare a unor obligații legale ale Operatorului;

b. prestatorilor de servicii implicați în mod direct/indirect în activitatea de învățământ și administrare a site-ului www.ucdc.ro (exemplu clinicilor medicale cu care UCDCare contracte, deținătorilor platformelor de e-learning, furnizorilor de servicii IT (mentenanță, dezvoltare software), arhivare în format fizic și/sau electronic; audit;  companiilor de transport care asigură gratuitățile/reducerile de transport oferite prin legislația specifică, Companiei Naționale Poșta Română sau diverse firme de curieri (pentru corespondența letrică sau expedierea de bunuri), băncilor cu care cadrele didactice, angajații și studenții au contracte pentru plata taxelor și intermedierea plății cu cardul a taxelor școlare și a celor de admitere, etc.);

c. organelor judiciare din România și din alte țări (UE, recunoscute de UE că respecte normele de protecție a datelor cu caracter personal sau care au acorduri de protecție a datelor cu character personal cu România), precum și instanțelor judecătorești, parchetelor, notarilor publici, avocaților, executorilor judecătorești, birourilor de traduceri, etc., dacă este necesar Autorităților publice centrale și locale din România (de ex: MAI, ANAF, ONPCSB, Consiliul Concurenței, Arhivele Naționale), organe ale poliției; Instituții de investigare și suport pentru incidente de securitate cibernetică, etc..

d. terților furnizori de cookies și tehnologii similare conform celor descrise în Politicia privind Cookies; în aceste situații, datele dvs. cu caracter personal colectate prin intermediul cookies / tehnologiilor similare ale terților ar putea fi transferate unor state terțe (i.e. din afara Uniunii Europene). Operatorul ar putea să transfere datele personale către țări din exteriorul Uniunii Europene sau Spațiului Economic European. Pentru astfel de transferuri, Operatorul ia o serie de măsuri pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor cu carater personal ale persoanelor fizice. Printre aceste măsuri se pot regăsi și încheierea de clauze contractuale standard aprobate la nivel european. Transferul datelor către țări terțe se poate realiza și atunci când este necesar pentru executarea unui contract între dvs. şi Operator sau pentru aplicarea unor măsuri precontractuale adoptate la cererea dvs., ori atunci când transferul este necesar pentru încheierea unui contract sau pentru executarea unui contract încheiat în interesul dvs. între Operator şi o altă persoană fizică sau juridică.

UCDC a luat măsuri pentru ca, în procesul de transferare a datelor cu caracter personal să fie asigurată deplina securitate a acestora, în conformitate cu GDPR.

7. Cât timp vor fi păstrate datele dvs. cu caracter personal?

Datele cu caracter personal – care au fost sau vor fi solicitate – vor fi furnizate de dvs. și vor fi prelucrate într-o perioadă de timp prevăzută în legislația europeană și națională, în conformitate cu GDPR și celelalte baze legale care impun acest lucru, respectând principiile de asigurare a securității acestora și de respectare a drepturilor dvs. Nomenclatorul arhivistic al UCDCprevede pentru fiecare categorie de date cu caracter personal perioada de păstrare a acestora.

8. Care sunt drepturile persoanelor care ne încredințează datele cu caracter personal?

 • dreptul de a fi informat (art 13 și 14 din GDPR) – de către UCDC despre tipul, scopul, și temeiurile legale ale prelucrării;
 • dreptul de acces la date (art 15 din GDPR) – persoana are dreptul de a obține confirmare din partea UCDC dacă prelucrează date cu caracter personal care o privesc;
 •  dreptul la rectificare (art 16 din GDPR) – a datelor personale fără întârzieri nejustificate;
 • dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – (art 17 din GDPR) – de a obține din partea UCDC  ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar UCDC are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate;
 • dreptul la restricționarea prelucrării (art 18 din GDPR) – când considerați că datele cu caracter personal nu sunt exacte, sau considerați că prelucarera este ilegală, sau UCDC nu mai are nevoie de aceste date;
 • dreptul la notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării (art 19 din GDPR);
 • dreptul la portabilitatea datelor (art 20 din GDPR) – aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat UCDC într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat pentru a le putea transmite altui operator;
 • dreptul la opoziție (art 21 din GDPR) – vă puteți opune, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată – inclusiv crearea de profiluri (art 22) – care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (art 15) – anspdcp@dataprotection.ro sau  https://www.dataprotection.ro/

9. Face UCDC transferuri de date în afara României?

Transferul de date se poate face fie în temeiul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție emis de Comisia Europeană în baza art. 45 din GDPR care să ateste că statul terț îndeplinește criteriile respective, fie în baza unor garanții adecvate, care pot fi furnizate prin clauze standard de protecție a datelor adoptate de ANSPDCP și aprobate de Comisie în conformitate cu procedura de examinare, sau pot fi furnizate prin intermediul unor dispoziții care urmează să fie incluse într-un acord administrativ dintre UCDCși entitatea către care se transferă datele, care include drepturi opozabile și efective pentru persoanele vizate, iar respectivul acord trebuie să primească autorizare din partea ANSPDCP.

Persoanele vizate vor fi informate până cel târziu la data la care urmează să fie efectuat transferul de date. Scopul acestor transferuri este facilitarea particpării la mobilități internaționale a studenților (exemplu programul ERASMUS) și cadrelor didactice ale UCDC.

În vederea îndeplinirii scopurilor privind prelucrările făcute de UCDC este posibil ca UCDC să transfere unele categorii de date cu caracter personal în afara României sau statelor din cadrul UE/EEA către: statele față de care intervine acordul persoanei vizate pentru transferul de date
sau către alte state (în baza garanțiilor adecvate cum sunt clauzele contractuale standard sau înțelegeri administrative la care UCDCeste parte).

10. Dispune  UCDC de măsuri de securitate privind privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate prin sisteme informatice?

UCDCutilizează metode administrative, organizatorice, tehnice și fizice de asigurare a securității datelor cu caracter personal atât pe website-ului UCDC, cât și în cadrul instituției (servere, rețelele de calculatoare). Măsurile de securitate sunt concepute pentru a menține un nivel corespunzător de confidențialitate, integritate și disponibilitate a datelor. Directia IT implementează și gestionează sisteme de asigurare a securității sistemelor informatice. 

UCDCdispune de măsuri adecvate pentru a se asigura că datele utilizatorilor website-ului sunt protejate împotriva accesului, utilizării sau modificării neautorizate, distrugerii ilegale sau accidentale și pierderii accidentale.

UCDCîncurajează membrii comunității UCDCsă folosească serviciul de e-mail instituțional precum și plaformele de învățământ online și/sau de e-learning gestionate de UCDCîn parteneriat cu furnizorii în baza unor contracte cu clauze de securitate și confidențialitate specifice.

Cu toate acestea, recomandăm oricărui utilizator să fie conștient că există întotdeauna un risc de transmitere a informațiilor prin internet și să își gestioneze acest risc prin adoptarea unui comportament adecvat.

11. Prelucrează UCDC date cu caracter personal ale minorilor? (persoane sub 16 ani, conform definiției UE)

UCDC nu prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor sub 16 ani în mod sistematic. Aceste date sunt colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video în baza legislației privind paza și protecția obiectivelor, bunurilor, persoanelor și valorilor, cu ocazia unor vizite ocazionale sau organizate (Ziua Porților Deschise, Școala Altfel, etc.)

Website-ul UCDCnu colectează intenționat informații ale utilizatorilor cu vârsta sub 16 ani. În cazul în care un părinte sau tutore legal notifică UCDCcu privire la existența unor astfel de date cu caracter personal, UCDCva lua toate măsurile necesare pentru ștergerea informațiilor.

În cazul în care considerați că prin website-ul UCDCau fost colectate informații ale unei persoane sub 16 ani, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail dpo@ucdc.ro sau printr-o cerere trimisă prin curier/poștă sau la sediul UCDC, Str. Splaiul Unirii, nr. 176, sector 4, Bucureşti, România.

12. Modalitatea de obținere a consilierii și de depunere a unei plângeri

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, cu excepția dreptului de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere, precum și dacă dacă aveți întrebări sau nelămuriri privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal (DPO) al Universității Creștine Dimitrie Cantemir la adresa de e-mail dpo@ucdc.ro sau printr-o cerere trimisă prin curier/poștă sau la sediul UCDC, Str. Splaiul Unirii, nr. 176, sector 4, Bucureşti, România.

În cadrul acestor cereri, vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (informații privind convingeri religioase, origine etnică sau rasială sau orice altă informație legată de sănătate sau apartenență sindicală) atunci când ne contactați.

UCDC, prin intermediul DPO, răspunde cererilor persoanelor vizate fără întârzieri nejustificate sau motivează persoanei vizate motivul întârzierii și, în cazul în care nu intenționează să se conformeze respectivei cereri, motivează acest refuz. În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, operatorul (UCDC) poate: fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; fie să refuze să dea curs cererii.

În aceste cazuri, operatorului îi revine sarcina de a demonstra caracterul vădit nefondat sau excesiv al cererii.

De asemenea, UCDCare responsabilitatea de a lua toate măsurile rezonabile pentru a verifica identitatea unei persoane vizate care solicită acces la date, în special în contextul serviciilor online și al identificatorilor online.