LANSARE DE CARTE

 

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte: Psihopedagogia jocului”,  “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”

 
DOCTOR HONORIS CAUSA!

mai mult

PROGRAM POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

INTEGRARE ȘI INCLUZIUNE ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT

 

ADMITERE ANUL UNIVERSITAR 2019-2020!

CALENDARUL ADMITERII vezi aici

Legea 1/2011, art. 245, alineatul 7, cu modificările şi completările ulterioare Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5745/2012 privind aprobarea Standardelor specifice ale ARACIS;

OMECTS nr. 3163/ 01.02.2012 privind aprobarea Metodologia-cadru de organizare și de funcționare a programelor postuniversitare de formare și de dezvoltare profesională continuă, publicat în Monitorul Oficial nr. 109, din 10.02.2012

OMECTS nr. 5370/ 21.08.2012 pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a competențelor profesionale și ale suplimentului descriptiv, publicat în Monitorul Oficial nr. 618, din 28.08.2012;

Forma de învăţământ - cu frecvenţă (IF)

Numărul de credite transferabile - 60 credite + 10 credite examen de absolvire

Durata programului (în număr de semestre) - 2 semestre

Intervalul calendaristic de desfăşurare al programului - Începând cu anul universitar 2017 – 2018, conform structurii anului academic.

Taxă școlarizare / cursant - 350 euro/semestru

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, instituţie de învăţământ superior acreditată, este preocupată de promovarea învăţământului de calitate, modern, prin stabilirea unor standarde didactice şi de cercetare conforme normelor europene.

Misiunea F.S.E. este de a contribui, prin proiectele de cercetare-dezvoltare şi prin cele de responsabilitate socială, prin programele de studii pe care le oferă, la formarea iniţială şi continuă a unor specialişti de înaltă calificare şi la avansarea cercetării ştiinţifice în domeniul ştiinţelor educației, precum şi la dezvoltarea socială şi comunitară.

Obiectivul general al prezentului curs urmăreşte promovarea unei culturi a adaptării pregătirii şcolare şi asistenţei complexe (educaţională, emoțională, psihologică) destinată persoanelor care nu reuşesc să atingă, temporar sau pe toată durata şcolarizării, nivelurile instructiv-educative corespunzătoare vârstei, cerute de învăţământul de masă.

Absolvenţilor Programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Integrare și incluziune în sistemul de învățământ care au promovat inclusiv examenul de certificare a competențelor li se eliberează, de către Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din București, certificat de atestare a competentelor profesionale specifice programului, însoţit de suplimentul descriptiv.

Criterii de selectie pentru admitere

Media examenului licenta.

Criterii de departajare: Media anilor de studii universitare de licenta

Obiectivele programului

Prin acest program, FSE – Universitatea Creştina „Dimitrie Cantemir” din București îşi propune să formeze cadre didactice specializate în domeniul pedagogiei învățământului primar și preșcolar, care să manifeste capacități și competențe generale plasate pe următoarele coordonate:

· dezvoltarea competenţelor profesorilor pentru învățământul preuniversitar privind nevoile de dezvoltare a copiilor, prin evaluarea adecvată a potenţialului de învăţare/dezvoltare şi prin asigurarea reabilitării/ recuperării şi compensării dizabilităților și dificultăţilor de învăţare.

· cunoaşterea şi înţelegerea mecanismelor de adaptare psihopedagogică, socială, afectivă şi cognitivă a elevilor cu cerințe educaționale speciale la mediului educațional din învățământul preuniversitar;

· dezvoltarea abilităţilor practice specifice realizării demersului de adaptare a copilului la cerinţele şcolii pe care o urmează, de stabilire a unor raporturi afective pozitive cu membrii grupului şcolar (clasă) şi de desfăşurare cu succes a prestaţiilor şcolare;

· formarea și dezvoltarea unor competențe de cercetare ştiinţifică în domeniul educaţiei preuniversitare, care presupun capacitatea de a aplica dimensiunile teoretice în situaţii specifice ale mediului educaţional și de a evalua critic rezultatele unor noi demersuri investigative în domeniul educației incluzive;

· stimularea și încurajarea atitudinilor de cooperare eficientă în echipe de lucru profesionale, mutidisciplinare și interdisciplinare (alcătuite din psihologi, cadre didactice, asistenți sociali), caracteristice desfăşurării programelor integrative și incluzive.

 

Acte necesare pentru inscriere


Taxa de înscriere este de 100 lei si nu se restituie


- cerere-tip (de la secretariatul facultăţii);

- diplomă de bacalaureat - original şi copie xerox

- diplomă de licenţă - original şi copie xerox sau adeverintă de promovare a examenului de licentă pentru promotia 2019 (în cazul candidaţilor care doresc să urmeze a doua facultate);

- suplimentul la diplomă – original si copie xerox;

- atestatul de recunoaştere a studiilor pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări;

- certificat de competenţă lingvistică (pentru candidaţii cetăţeni străini);

- certificatul de naştere – original si copie xerox;

- cartea de identitate si copie xerox;

- certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original si copie xerox ;

- adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie;

- patru fotografii tip buletin;

- chitanţă care să ateste plata taxei de înscriere;

- dosar plic.

LANSARE CARTE

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria

In cadrul actiunii "Ziua Universitatii" din data de 10 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:

“Introducere in managementul educational, cu participarea d-nei presedinte prof.univ.dr.  Corina-Adriana Dumitrescu, prof.univ.dr. Georgeta Ilie - prorector Cercetare-programe si publicatii stiintifice, Marinella Turdean - prorector Activitatea didactica si calitatea educatiei, conf.univ.dr. Vasile Molan, cadrele didactice, studentii si masteranzii  Facultatii de Stiinte ale Educatiei.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:


Psihopedagogia jocului”, “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”