LANSARE DE CARTE

 

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte: Psihopedagogia jocului”,  “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”

 
DOCTOR HONORIS CAUSA!

mai mult

ADMITERE LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ

REGIM POSTUNIVERSITAR

 

ADMITERE ANUL UNIVERSITAR 2020-2021!


Facultatea

Programe de studiu

Durata studiilor

(semestre)

Învăţământ cu frecvenţă

Cifra de şcolarizare (locuri)

Taxa anuala

(EUR)

Facultatea de Stiințe ale Educaţiei

Programul de formare psihopedagogiga

în vederea certificării competentelor

pentru profesia didactică in regim postuniversitar

Nivel I (1 semestru) - semestrul I al anului universitar

60

400

Nivel II (1 semestru) - semestrul II al anului universitar

60

400

Taxa de înscriere este de 100 lei


ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICA IN REGIM POSTUNIVERSITAR:

NIVELUL I

§ cerere-tip și anexe (de la secretariatul facultății);

§ diplomă de bacalaureat - original și copie xerox;

§ diplomă de licență - original şi copie xerox sau adeverință de promovare a examenului de licență pentru promoție 2020;

§ suplimentul la diploma de licență – original şi copie xerox;

§ atestatul de recunoaștere a studiilor (scrisoare de acceptare) pentru candidații cetățeni străini sau etnici români din alte țări;

§ certificat de competență lingvistică (pentru candidații cetățeni străini);

§ certificatul de naștere – original și copie xerox;

§ cartea de identitate – original şi copie xerox;

§ certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original şi copie xerox ;

§ adeverință medicală tip eliberată de medicul de familie;

§ patru fotografii tip buletin;

§ chitanță care să ateste plata taxei de înscriere;

§ dosar plic.

===>NIVELUL II:

==>Documentele de la NIVELUL I la care se adaugă:

· - dovada absolvirii programului de formare psihopedagogică de nivel I/certificat de absolvire-nivel I si foia matricolă, original si

copie xerox

· - diploma si foaia matricolă/suplimentul la diplomă - original si copie Xerox privind absolvirea cu diplomă a uneia dintre

următoarele categorii de studii:

a) studii universitare de master;

b) studii universitare de lungă durată;

c) programe postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care asigură acumularea a cel puțin 90 de credite,

aprobate de Ministerul Educației Naționale: studii aprofundate, studii academic postuniversitare, studii postuniversitare

despecializare, studii postuniversitare de masterat/master;

d) programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizate după absolvirea ciclului II de

studii universitare de masters au după absolvirea studiilor universitare de lungă durată.

 

 

Candidaţii pentru programul de formare psihopedagogică in regim postuniversitar - Nivel I - trebuie să prezinte diplomă de licenţă sau adeverinţă de promovare a examenului de licentă pentru promoţia 2020 în domeniile de studii care sunt acreditate în cadrul UCDC :drept, știinţe administrative, administrarea afacerilor, finanţe, economie și afaceri internationale, marketing, contabilitate,limbi si literaturi moderne.

Candidaţii pentru programul de formare psihopedagogică in regim postuniversitar - Nivel II - trebuie să prezinte diploma de master sau adeverinţă de promovare a examenului de master pentru promoţia 2020 in domeniile de studii care sunt acreditate în cadrul UCDC: drept, știinţe administrative, administrarea afacerilor, finanţe, economie și afaceri internaționale, marketing, filologie.

LANSARE CARTE

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria

In cadrul actiunii "Ziua Universitatii" din data de 10 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:

“Introducere in managementul educational, cu participarea d-nei presedinte prof.univ.dr.  Corina-Adriana Dumitrescu, prof.univ.dr. Georgeta Ilie - prorector Cercetare-programe si publicatii stiintifice, Marinella Turdean - prorector Activitatea didactica si calitatea educatiei, conf.univ.dr. Vasile Molan, cadrele didactice, studentii si masteranzii  Facultatii de Stiinte ale Educatiei.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:


Psihopedagogia jocului”, “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”