LANSARE DE CARTE

 

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte: Psihopedagogia jocului”,  “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”

 


UNIVERSITATEA CRESTINA “DIMITRIE CANTEMIR”
A ACORDAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA
EXCELENTEI SALE DOAMNA ANDROULLA VASSILIOU


UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
A DECERNAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA
D-LUI TIMOTHY LEE WALBERG, MEMBRU AL CONGRESULUI AMERICAN,
PREŞEDINTE AL COMISIEI PENTRU EDUCAŢIE ŞI FORŢĂ DE MUNCĂ


UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
A DECERNAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA
PROF. UNIV. DR. RICHARD SWINBURNE,
PROFESOR EMERITUS AL UNIVERSITĂŢII DIN OXFORD,
MEMBRU AL ACADEMIEI BRITANICE

mai mult

PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR -  CONVERSIE PROFESIONALA

“Pedagogia invatamantului primar si prescolar”

domeniul Stiinte ale Educatiei (studii universitare de licenta)


Legea 1/2011, art. 245, alineatul 7, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul M.E.C.T.S. nr. 6194/13.11.2012

privind aprobarea Normelor metodologice de organizare si functionare a programelor de conversie profesionala a cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar

 

Forma de învăţământ - cu frecvenţă (IF)

Numărul de credite transferabile - 120 credite + 10 credite examen de absolvire

Durata programului (în număr de semestre) - 4 semestre

Intervalul calendaristic de desfăşurare al programului - Începând cu anul universitar 2017 – 2018, conform structurii anului academic.

Taxă școlarizare / cursant - 350 euro/semestru

 

Schimbarile majore din ultimii ani au afectat sensibil întreaga societate, inclusiv învatamântul. Versatilitatea mediului educational determina adesea personalul didactic din învatamântul preuniversitar sa îsi regândeasca prioritatile si evolutia în cariera. Pentru a le întâmpina nevoile de formare si dezvoltare profesionala, Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir, prin Facultatea de Stiinte ale Educatiei, revine activ pe piata furnizorilor de formare, prin initierea si derularea unui nou program de conversie profesionala, adresat cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar interesate de obtinerea dublei specializari în pedagogia învatamântului primar si prescolar.

Obiectivul general al proiectului este acela de a crea oportunitati de dezvoltare profesionala pentru cadrele didactice din învatamântul preuniversitar, prin participarea acestora la programe de formare de nivel postuniversitar de calitate.

Programul constituie un cadru formal riguros fundamentat stiintific si cu înalta relevanta aplicativa care sa asigure dobândirea de catre cadrele didactice din învatamântul preuniversitar de noi competente pentru o noua specializare si/sau ocuparea de noi functii didactice, altele decât cele ocupate în baza formarii initiale. Absolventilor programului de conversie profesionala care au promovat inclusiv examenul de absolvire li se elibereaza, de catre universitate, diploma de conversie profesionala, însotita de suplimentul la diploma.

În egala masura, programul de conversie profesionala organizat de catre Facultatea de Stiinte ale Educatiei din cadrul Universitatii Crestine „Dimitrie Cantemirreprezinta un raspuns structurat teoretic si metodologic la provocarile importante din ultima perioada privind cresterea, dezvoltarea si educatia copilului de vârsta mica. Aceste provocari legate de reformarea strategiei si practicii educationale în institutiile de învatamânt primar si prescolar determina o reorientare a formarii cadrelor didactice spre dinamism, deschidere profesionala si diversificare în abordarea didactica.

Forma de învatamânt - cu frecventa (IF)

Criterii de selectie pentru admitere

Proba de aptitudini - eliminatorie (oral) - abilitati artistice si de comunicare (auz muzical, ritm, dialog, citirea unui text) (admis/respins)

Media examenului licenta.

Criterii de departajare: Media anilor de studii universitare de licenta

Obiectivele programului

Prin acest program, FSE – Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” îsi propune sa formeze cadre didactice specializate în domeniul pedagogiei învatamântului primar si prescolar, al educatiei presecundare si al didacticilor disciplinare si interdisciplinare, care sa manifeste capacitati si competente generale plasate pe urmatoarele dimensiuni:

- Competente de cunoastere si întelegere a realitatilor educationale si tendintelor de dezvoltare în educatia presecundara

- Competente de explicare si interpretare a schimbarilor atât în plan teoretic, cât si în plan practic- aplicativ

- Competente de aplicare în practica educationala a achizitiilor din planul teoriei, dar si a experientelor practice inovative la nivel national, European

- Competente de organizare si asigurare a calitatii în institutiile de învatamânt primar si prescolar

- Atitudini si valori care sa amplifice bunele practici, sa asigure progresul în cariera didactica, sa valorifice la nivel maximal potentialul biopsihosociopedagogic al copiilor de vârsta mica în contextul societatii actuale.

 

Acte necesare pentru inscriere


Taxa de înscriere este de 100 lei si nu se restituie


DOSARUL DE INSCRIERE LA PROGRAMUL DE CONVERSIE PROFESIONALA VA CUPRINDE OBLIGATORIU ADEVERINTA DE CADRU DIDACTIC IN  INVATAMANTUL  PREUNIVERSITAR.


- cerere-tip (de la secretariatul facultăţii);

- diplomă de bacalaureat - original şi copie xerox sau adeverinţă de promovare a examenului de bacalaureat, pentru promoţia 2018;

- diplomă de licenţă - original şi copie xerox sau adeverintă de promovare a examenului de licentă pentru promotia 2018 (în cazul candidaţilor care doresc să urmeze a doua facultate);

- suplimentul la diplomă – original si copie xerox;

- atestatul de recunoaştere a studiilor pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări;

- certificat de competenţă lingvistică (pentru candidaţii cetăţeni străini);

- certificatul de naştere – original si copie xerox;

- cartea de identitate si copie xerox;

- certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original si copie xerox ;

- adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie;

- patru fotografii tip buletin;

- chitanţă care să ateste plata taxei de înscriere;

- dosar plic.

 

LANSARE CARTE

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria

In cadrul actiunii "Ziua Universitatii" din data de 10 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:

“Introducere in managementul educational, cu participarea d-nei presedinte prof.univ.dr.  Corina-Adriana Dumitrescu, prof.univ.dr. Georgeta Ilie - prorector Cercetare-programe si publicatii stiintifice, Marinella Turdean - prorector Activitatea didactica si calitatea educatiei, conf.univ.dr. Vasile Molan, cadrele didactice, studentii si masteranzii  Facultatii de Stiinte ale Educatiei.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:


Psihopedagogia jocului”, “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”