LANSARE DE CARTE

 

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte: Psihopedagogia jocului”,  “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”

 
DOCTOR HONORIS CAUSA!

mai mult

 

MASTER INTERDISCIPLINAR MANAGEMENT EDUCATIONAL

Programul de master "Management Educaţional", a fost propus de către Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi a fost aprobat prin Hotărârea de Senat nr. 15/3.02.2014.; acreditat conform HG 582/2014

ADMITERE ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei se adresează, prin programele sale, absolvenților de licență care doresc să devină cadre didactice profesioniste și de succes!


CALENDARUL ADMITERII vezi aici


Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei din Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir asigură calificarea profesională în specializări aferente domeniilor educaţional, sub aspect teoretic şi aplicativ, corespunzătoare nevoii indentificate la nivelul instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi în societate. Programul de studii universitare de master "Management Educaţional" învăţământ cu frecvenţă, este arondat domeniilor Ştiinţei ale Educaţiei şi are un caracter interdisciplinar. Programul este destinat tuturor cadrelor didactice (de la diferitele niveluri de sistem şcolar) şi aspiranţilor la poziţii manageriale, urmând să formeze un nou tip de manager în şcolile din România, prin dezvoltarea competenţelor recunoscute la nivel naţional, care, alături de cunoştinţele dobândite, să determine manifestarea unei conduite autentic profesionale și manageriale. Conţinutul culturii manageriale şcolare este, nu numai complex, dar şi dificil de precizat, deoarece reclamă informaţii şi metodologii ce pot fi extrase din domenii conexe: pedagogie, sociologie, economie, drept, filosofie, contabilitate-finanţe, management general.

Managerul veritabil trebuie să fie un profesionist care directionează activitatea cadrelor didactice și anticipează favorabil actul de conducere dintr-o instituție.

 

TAXA DE ÎNSCRIERE ESTE DE 100 LEI SI NU SE RESTITUIE

Taxă/an universitar: 800 euro

Acte necesare pentru inscrierea la programele de master:

- Cerere-tip (de la secretariatul facultatii);

- Diplomă de bacalaureat - original şi copie xerox;

- Diplomă de licenţă - original şi copie xerox sau adeverintă de promovare a examenului de licentă pentru promotia 2019 (în cazul candidaţilor care doresc să urmeze a doua facultate);

- Suplimentul la diplomă – original si copie xerox;

- Atestatul de recunoaştere a studiilor pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări;

- Certificat de competenţă lingvistică (pentru candidaţii cetăţeni străini);

- Certificatul de naştere – original si copie xerox;

- Cartea de identitate si copie xerox;

- Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original si copie xerox;

- Adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie;

- Patru fotografii tip buletin;

- Chitanţă care să ateste plata taxei de înscriere;

- Dosar plic.

MISIUNEA PROGRAMULUI

Programul de studii universitare de masterat "Management Educaţional" asigură profesionalizarea, în principal, a directorilor de instituţii de învăţământ preuniversitar la un nivel calificativ care să le permită îndeplinirea principalei lor responsabilităţi, anume, asigurarea "sănătăţii" şi succesului organizaţiei pentru care lucrează. Programul este în concordanta cu legislatia învatamântului din România, cu politica si strategiile educationale promovate de Ministerului Educației, cu standardele nationale si internationale privind competentele cadrelor de conducere, de îndrumare si control din învatamânt si este focalizat pe formarea profesionala si evolutia în cariera a directorilor de scoli. Programul vizeaza formarea competentelor manageriale definitorii pentru asigurarea unui management organizational-strategic si a unui proces educativ calitativ superior, care sa raspunda nevoilor specifice ale învatamântului românesc, ale comunitatii scolare respective si în acord cu cerintele pietei muncii.

OBIECTIVE

Programul de master "Management Educational" urmareste dezvoltarea urmatoarelor competente de baza international recunoscute pentru cadrele didactice și directorii de scoli:

- dezvoltarea unei practici strategice - şcoala şi mediul ei;

- dezvoltarea şi susţinerea proceselor şi a mediului de învăţare;

- conducerea şi administrarea persoanelor şi a echipelor;

- management financiar şi al resurselor.

Se poate constata că:

- disciplinele sunt compatibile cu cele prevăzute de programe similare UE şi alte state ale lumii;

- durata programului este de 4 semestre, prevăzut cu 120 de credite, repartizate echilibrat pe fiecare disciplină;

- s-a avut în vedere compatibilizarea cu cadrul naţional al calificărilor;

- se asigură succesiunea logică şi coerenţa pe orizontală şi pe verticală a disciplinelor din planul de învăţământ;

- disciplinele sunt organizate pe categoriile: discipline de sinteză, de aprofundare şi obligatorii, opţionale şi facultative.

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT, Anul I

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT, Anul II

 

 

LANSARE CARTE

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria

In cadrul actiunii "Ziua Universitatii" din data de 10 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:

“Introducere in managementul educational, cu participarea d-nei presedinte prof.univ.dr.  Corina-Adriana Dumitrescu, prof.univ.dr. Georgeta Ilie - prorector Cercetare-programe si publicatii stiintifice, Marinella Turdean - prorector Activitatea didactica si calitatea educatiei, conf.univ.dr. Vasile Molan, cadrele didactice, studentii si masteranzii  Facultatii de Stiinte ale Educatiei.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:


Psihopedagogia jocului”, “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”