LANSARE DE CARTE

 

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte: Psihopedagogia jocului”,  “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”

 
DOCTOR HONORIS CAUSA!

mai mult

Admitere - Facultatea de Stiinte ale EducatieiFacultatea de Ştiinţe ale Educaţiei a fost înfiinţată în cadrul U.C.D.C. din Bucureşti, în anul 2011, prin decizia Senatului U.C.D.C. din data de 9.03.2011, si acreditata conform HG 140/2017 - Programul de studii universitare de licenta: Pedagogia invatamântului primar si prescolar - 3 ani invatamant cu frecventa (IF) – 125 locuri


 

 

ADMITERE ANUL UNIVERSITAR 2019-2020!

CALENDARUL ADMITERII vezi aici

 


ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE

TAXA DE ÎNSCRIERE ESTE DE 100 LEI SI NU SE RESTITUIE

DOSARUL DE INSCRIERE LA PROGRAMUL DE CONVERSIE PROFESIONALA VA CUPRINDE OBLIGATORIU ADEVERINTA DE CADRU DIDACTIC IN  INVATAMANTUL  PREUNIVERSITAR (doar pentru programul de CONVERSIE PROFESIONALA)

- cerere-tip (de la secretariatul facultăţii);

- diplomă de bacalaureat - original şi copie xerox ;

- diplomă de licenţă - original şi copie xerox sau adeverintă de promovare a examenului de licentă pentru promotia 2019 (în cazul candidaţilor care doresc să urmeze a doua facultate);

- suplimentul la diplomă – original si copie xerox;

- atestatul de recunoaştere a studiilor pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări;

- certificat de competenţă lingvistică (pentru candidaţii cetăţeni străini);

- certificatul de naştere – original si copie xerox;

- cartea de identitate si copie xerox;

- certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original si copie xerox ;

- adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie;

- patru fotografii tip buletin;

- chitanţă care să ateste plata taxei de înscriere;

- dosar plic.

Pentru alte informatii, va puteti adresa zilnic, intre orele 9.00 - 17.00, la Secretariatul facultatii din Spaiul Unirii nr.174, sector 4, Corp D3, etaj 1, sala 84, la tel. 021 330.10.33, 021 330.79.00/187, 021 330.87.50/187 www.ucdc.ro

PROGRAMUL DE CONVERSIE PROFESIONALA

“Pedagogia invatamantului primar si prescolar”

domeniul Stiinte ale Educatiei (studii universitare de licenta)

Legea 1/2011, art. 245, alineatul 7, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul M.E.C.T.S. nr. 6194/13.11.2012 privind aprobarea Normelor metodologice de organizare si functionare a programelor de conversie profesionala a cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar

Programul de conversie profesionala organizat de catre Facultatea de Stiinte ale Educatiei din cadrul Universitatii Crestine „Dimitrie Cantemir” reprezinta un raspuns structurat teoretic si metodologic la provocarile importante din ultima perioada privind cresterea, dezvoltarea si educatia copilului de vârsta mica. Aceste provocari legate de reformarea strategiei si practicii educationale în institutiile de învatamânt primar si prescolar determina o reorientare a formarii cadrelor didactice spre dinamism, deschidere profesionala si diversificare în abordarea didactica.

Forma de învatamânt - cu frecventa (IF)

Taxă școlarizare / cursant 350 euro/semestru

Obiectivele programului

Prin acest program, FSE – Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” îsi propune sa formeze cadre didactice specializate în domeniul pedagogiei învatamântului primar si prescolar, al educatiei presecundare si al didacticilor disciplinare si interdisciplinare, care sa manifeste capacitati si competente generale plasate pe urmatoarele dimensiuni:

Competente de cunoastere si întelegere a realitatilor educationale si tendintelor de dezvoltare în educatia presecundara

Competente de explicare si interpretare a schimbarilor atât în plan teoretic, cât si în plan practic- aplicativ

Competente de aplicare în practica educationala a achizitiilor din planul teoriei, dar si a experientelor practice inovative la nivel national, European

Competente de organizare si asigurare a calitatii în institutiile de învatamânt primar si prescolar

Atitudini si valori care sa amplifice bunele practici, sa asigure progresul în cariera didactica, sa valorifice la nivel maximal potentialul biopsihosociopedagogic al copiilor de vârsta mica în contextul societatii actuale.

 

PROGRAM POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

INTEGRARE SI INCLUZIUNE IN SISTEMUL DE INVATAMANT

Legea 1/2011, art. 245, alineatul 7, cu modificările şi completările ulterioare Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5745/2012 privind aprobarea Standardelor specifice ale ARACIS;

OMECTS nr. 3163/ 01.02.2012 privind aprobarea Metodologia-cadru de organizare și de funcționare a programelor postuniversitare de formare și de dezvoltare profesională continuă, publicat în Monitorul Oficial nr. 109, din 10.02.2012

OMECTS nr. 5370/ 21.08.2012 pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a competențelor profesionale și ale suplimentului descriptiv, publicat în Monitorul Oficial nr. 618, din 28.08.2012;

Forma de învăţământ - cu frecvenţă (IF)

Numărul de credite transferabile - 60 credite + 10 credite examen de absolvire

Durata programului (în număr de semestre) - 2 semestre

Taxă școlarizare / cursant - 350 euro/semestru.

Procesul de invatamant este asigurat de catre cadre didactice universitare de prestigiu. Absolventii vor avea competente atat in instruirea si educarea copiilor, cat si in asistarea si in consilierea acestora.

 
 

 LANSARE CARTE

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria

In cadrul actiunii "Ziua Universitatii" din data de 10 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:

“Introducere in managementul educational, cu participarea d-nei presedinte prof.univ.dr.  Corina-Adriana Dumitrescu, prof.univ.dr. Georgeta Ilie - prorector Cercetare-programe si publicatii stiintifice, Marinella Turdean - prorector Activitatea didactica si calitatea educatiei, conf.univ.dr. Vasile Molan, cadrele didactice, studentii si masteranzii  Facultatii de Stiinte ale Educatiei.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:


Psihopedagogia jocului”, “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”